Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem: www.emmdesign.eu

 

Postanowienia ogólne

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

3. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Wszystkie Towary oferowane na stronie www Sklepu internetowego do sprzedaży są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zastrzega, że ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów. Dodatkowo widoczna na ekranie monitora kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich skalibrowania.

6. Zamawiający dokonując zamówienia proszony jest o wzięcie pod uwagę, iż podane w centymetrach wymiary mebli mogą nieznacznie, w granicach określonych normami polskimi odbiegać od rzeczywistych ( +/-2%) .

7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

– Sprzedawcy – należyprzez to rozumieć : EMM DESIGN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Ul. Warszawska 121, 61-047 Poznań, adres do korespondencji ul. Warszawska 121, 61-047 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000897645, NIP 7822897072, REGON 388787670,

– Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.emmdesign.eu , za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,

– Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem sklepu

– Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną

– Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art.221 kodeksu cywilnego

2. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT

3. Administrowaniem Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.

5. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym.  W tym celu Kupujący powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu. Rozwiązanie przez Kupującego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży Towarów zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

  • komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu

  • dostęp do Internetu

  • przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome

  • aktywne konto e-mail.

7. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Kupujących, za pośrednictwem Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Kupujących czynności, które mogłyby zakłócać działanie Sklepu lub utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Kupującym.

8.W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.

 

Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

– dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a także dokonanie wyboru szczegółowych parametrów charakterystycznych dla danego Towaru spośród dostępnych na Stronie Towaru (np. rodzaj materiału, kolor materiału, układ prawo/lewostronny, wybarwienie elementów drewnianych), a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

– potwierdzić chęć przejścia do kolejnego etapu zamówienia klikając przycisk „Zamówienie” (na ekranie pojawia się podsumowanie zamówienia z kwotą do zapłaty za Towar; koszty przesyłki pojawią się w kolejnych kolejnym kroku procesu zamówienia),

– wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wprowadzenie danych osobowych i danych do wysyłki Zamówienia oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole.

– dokonanie wyboru metody płatności, akceptację regulaminu serwisu obsługującego płatności on-line Przelewy24, PayU oraz kliknięcie „Kupuję i płacę”

3. Każde Zamówienie jest potwierdzane pocztą elektroniczną przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili nadania Zamówieniu numeru. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

Sposoby płatności i koszty dostawy

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności (realizowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24, oferującego bezpieczne usługi płatności on-line):

– przelew na konto Sprzedającego poprzez płatność szybkim przelewem przez Sprzedającego

– płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A (płatność elektroniczna)

– przedpłata na konto wysokości 40% wartości zamówienia- pozostała kwota płatna przy dostawie, lub przed wysyłką zamówienia

2. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy transportowej. Kierowca nie wnosi Towarów do mieszkania, czy domu. Zamawiający proszony jest zatem o zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniej ilość osób potrzebnych do odebrania ciężkich Towarów i wniesienia ich do domu lub mieszkania. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest odpłatna pomoc przy wnoszeniu zamówionych Towarów.

4. Całkowite koszty dostawy Zamówienia to suma kosztów transportu, opakowania i kosztów logistycznych. Ceny dostaw oraz rodzaj przesyłki uzależnione są od wymiarów oraz wagi zamawianych Towarów. Koszt przesyłki dla każdego Zamówienia wyliczany jest automatycznie w trakcie składania Zamówienia, po umieszczeniu Towaru w koszyku wyświetla się koszt dostawy.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

6. Przy dostawie Towarów przez firmę transportową, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kierowcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 

Realizacja zamówień

1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na obszarze Rzeczypospolitej.

2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Czas realizacji zamówień liczony jest zawsze w dniach roboczych, waha się od 25-30 dni roboczych + wysyłka. Większość towarów produkowana jest na „specjalne zamówienie”, np. gdy Zamawiający wybiera kolor tapicerki, kolor materiału obicia, wówczas czas ich realizacji jest dłuższy. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie.

5. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:

– formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych

– przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest faktura VAT. Jeśli klient nie jest osobą fizyczną prosimy o podanie numeru NIP. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

– pisemnie na adres: Ul. Warszawska 121, 61-047 Poznań

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adressklep@emmdesign.eu

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Wola Załężna 135, 26-300 Opoczno

6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

– Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

– W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. meble z wybranym przez Zamawiającego materiałem i kolorem obicia, kolorem tapicerki, wybór konfiguracji, wybór wybarwień drewna etc.)

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument zobowiązuje się do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiadającym wymogom opakowania oryginalnego oraz oddanie go w stanie niepogorszonym pod rygorem poniesienia kosztów związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem towaru przez kupującego.

 

Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@emmdesign.eulub pisemnie na adres Sprzedającego: EMM Design Sp.z.o.o. ul. Warszawska 121, 61-047 Poznań

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (Faktury VAT) oraz przesłanie sprzedającemu zdjęć uszkodzeń lub wad produktu.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.